Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: Definities:

1. Groepsweb, Erve Boomcate13, 7442 CN, Nijverdal.
2. Klager: een deelnemer aan de opleiding KlasseKids / KlasseDeal.
3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding bij groepsweb of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht:

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van groepsweb: mevr. A. Donker – van der Meer, dhr. B. Tempert.
2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht:

1. De directie, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.
2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: Uitspraak:

1. Binnen acht weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot:

Rijssensestraat 56, 7642 NL Wierden
T (0546) 57 77 97, F (0546) 57 78 07
Postadres: Postbus 255, 7640 AG Wierden
3. Het oordeel van Kötter advocaten en mediators is voor groepsweb bindend. Eventuele consequenties worden door groepsweb binnen acht weken afgehandeld.

Artikel 5: Afhandeling:

De klachten worden geregistreerd door groepsweb en worden gedurende een periode van vijf jaar bewaard.

Artikel 6: Ingangsdatum:

1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 01-01-2015.