Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen groepsweb en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.

Onderneming:

Groepsweb, Erve Boomcate13, 7442CN Nijverdal, info@groepsweb.nl, www.groepsweb.nl. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60040572,
IBAN NL85RABO0153136111,
Vennoten: A.Donker-van der Meer 06-51547135, B.Tempert 06-57324268.

Aanbod educatieve diensten:

Niet formeel onderwijs:
Opleiding tot KlasseKidstrainer
Opleiding tot KlasseDealtrainer
Binden Borgen Beeld
Formeel onderwijs:
Training KlasseKids (basisonderwijs), training KlasseDeal (voortgezet onderwijs), Binden Borgen Beeld in het basis- en voortgezet onderwijs.

Contract en betalingsvoorwaarden:

De kosten van de training zijn:
Opleiding tot KlasseKidstrainer € 975,–. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd, omdat groepsweb vrijgesteld is van BTW.
Opleiding tot KlasseDealtrainer € 425,–. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd, omdat groepsweb vrijgesteld is van BTW.
Kosten studieboeken / cursusmateriaal:
De kosten voor de opleiding is inclusief het boek KlasseKids of KlasseDeal, handleiding en usb-stick met PowerPoint voor de klas, locatie met lunch en afsluiting.
Begeleiding: 1x coaching on the job bij een les KlasseKids is ook bij de prijs inbegrepen.

Betalingsvoorwaarden:

U betaalt volgens hieronder genoemde betalingswijze en betalingstermijnen.
Betalingswijze: U dient de kosten van de opleiding te voldoen op het rekeningnummer van groepsweb:
IBAN: NL85RABO0153136111.
Betalingstermijnen: bij inschrijving voldoet u € 125,– en uiterlijk 10 dagen voor de eerste trainingsdag dient u het resterend bedrag over te maken op bovengenoemd bankrekeningnummer. Bij niet-betaling zal groepsweb na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering sturen en wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen tien werkdagen na ontvangst alsnog te betalen. Niet-tijdige betaling: bij niet-tijdige betaling zal groepsweb incassokosten en wettelijk gestelde rente 2% in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximal 15% over openstaande bedragen en met een minimum van € 40,–. Groepsweb kan in het voordeel van de deelnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Duur van het contract:

De deelnemer kan deze overeenkomst te alle tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het door de deelnemer verschuldigde bedrag of vervallen van de betaalplicht, behalve de prijs voor de (nog) niet geleverde cursusmaterialen. Gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft deelnemer het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Geen recht van ontbinding geldt als de opleiding al is begonnen voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
In geval van ontbinding dient u eventueel het van groepsweb ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan groepsweb terug te zenden. Groepsweb is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de deelnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de deelnemer. Geen recht op ontbinding bestaat, als de opleiding door groepsweb met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Annulering:

Annulering geschiedt door middel van een aangetekende brief. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% verschuldigd.
Bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs aan groepsweb verschuldigd.
Prijswijzigingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en nog voor de start van de opleiding hebben geen invloed op de overeengekomen prijs.
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u langs elektronische weg een bevestiging van uw inschrijving voorzien van de termijnen van betaling en de voorwaarden.

Niet-nakoming van de overeenkomst:

Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Groepsweb heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
De condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat:
Groepsweb houdt zich het recht voor geplande opleidingen te annuleren bij onvoldoende deelname, minder dan vier personen, of in situaties van overmacht (ziekte, overlijden). Groepsweb zal binnen een termijn van drie maanden zoeken naar nieuwe data voor de start van de geplande opleiding. Indien groepsweb de in de overeenkomst genoemde diensten niet kan leveren door bovengenoemde factoren zal binnen drie maanden het reeds betaalde bedrag worden teruggestort op uw rekening.

Vertrouwelijkheid :

De door u verstrekte informatie wordt door groepsweb en voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Groepsweb conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Vragen en klachten:

Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door groepsweb beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Groepsweb hanteert een separaat opgestelde klachtenprocedure, waarin een geschillenregeling is opgenomen (zie: www.groepsweb.nl).

Intellectuele eigendom: 

Aukje Donker- van der Meer en Ben Tempert hebben het intellectueel eigendom van KlasseKids, KlasseDeal. KlasseKids en KlasseDeal zijn ingeschreven bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag (2012). Aukje Donker- van der Meer en Ben Tempert zijn de auteurs van de boeken KlasseKids en KlasseDeal, uitgegeven bij uitgeverij Pica te Huizen (2013).
Het auteursrecht- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door groepsweb ter beschikking gestelde materialen berust aldus bij groepsweb.
Verveelvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van groepsweb.
Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, komen toe aan groepsweb voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.